โรงเรียนบ้านน้ำตวง

282
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำตวง
หมู่ที่ 9 น้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0847409754 โทรสาร - อีเมล namtuangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ namtuang.thai.ac/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
30
27
57
ประถมศึกษา
6
93
85
178
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
25
47
รวมทั้งหมด
11
145
137
282
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
29.9
23.38
18.53
25.47
24.32
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
55.93
29.86
32.86
33.32
37.99
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสายรุ้ง เสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 57 คน

20.21%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 178 คน

63.12%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 47 คน

16.67%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.73
40.32
29.9
ภาษาอังกฤษ
23.37
26.18
23.38
คณิตศาสตร์
29.57
22.35
18.53
วิทยาศาสตร์
31.15
30
25.47
รวม
30.21
29.71
24.32
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.9
46.24
55.93
ภาษาอังกฤษ
28.2
25.88
29.86
คณิตศาสตร์
14.8
24
32.86
วิทยาศาสตร์
27.8
31.18
33.32
รวม
28.18
31.83
37.99