โรงเรียนบ้านน้ำปาย

80
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0817836737 โทรสาร - อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
29
23
52
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
17
11
28
รวมทั้งหมด
9
46
34
80
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.08
26.67
29.17
36.25
34.7925
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมหวัง วงค์แจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

65.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 28 คน

35.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.47
46.77
47.08
ภาษาอังกฤษ
30.31
27.27
26.67
คณิตศาสตร์
30
28.18
29.17
วิทยาศาสตร์
44.38
38.64
36.25
รวม
39.04
35.22
34.7925
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48
47.73
ภาษาอังกฤษ
25.33
26.18
คณิตศาสตร์
22
25.09
วิทยาศาสตร์
31.67
33.09
รวม
31.75
33.02