โรงเรียนบ้านน้ำปาย

66
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0817836737 โทรสาร - อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
29
21
50
มัธยมศึกษาตอนต้น
2
12
4
16
รวมทั้งหมด
8
41
25
66
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.77
27.27
28.18
38.64
35.22
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.73
26.18
25.09
33.09
33.02
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมหวัง วงค์แจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน

75.76%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 16 คน

24.24%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
55.71
51.47
46.77
ภาษาอังกฤษ
24.58
30.31
27.27
คณิตศาสตร์
31.67
30
28.18
วิทยาศาสตร์
36.67
44.38
38.64
รวม
38.99
39.04
35.22
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
52.33
48
47.73
ภาษาอังกฤษ
35.33
25.33
26.18
คณิตศาสตร์
21.87
22
25.09
วิทยาศาสตร์
31.67
31.67
33.09
รวม
39.57
31.75
33.02