โรงเรียนบ้านน้ำพาง

123
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำพาง
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0849493448 โทรสาร อีเมล Schoolnp@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
10
16
ประถมศึกษา
6
40
37
77
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
18
30
รวมทั้งหมด
11
58
65
123
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
45.57
28.04
29.29
31.71
33.6525
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47
28.57
19.43
26.57
30.39
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอกชัย สุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

13.01%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 77 คน

62.60%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 30 คน

24.39%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
32.97
35.03
45.57
ภาษาอังกฤษ
28.55
24.83
28.04
คณิตศาสตร์
28.68
16.33
29.29
วิทยาศาสตร์
30.87
28.7
31.71
รวม
30.27
26.22
33.6525
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
35.43
46.75
47
ภาษาอังกฤษ
26.86
22.5
28.57
คณิตศาสตร์
15.43
27
19.43
วิทยาศาสตร์
26.57
36
26.57
รวม
26.07
33.06
30.39