โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

226
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
หมู่ที่ 10 บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ 0821772851 โทรสาร อีเมล rachapoomsunny@gmail.com
เว็บไซต์ romklaoschool.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
29
15
44
ประถมศึกษา
6
68
69
137
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
21
24
45
รวมทั้งหมด
11
118
108
226
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.75
22.81
30
34.16
31.68
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.38
26.25
21
31
32.41
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 44 คน

19.47%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 137 คน

60.62%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 45 คน

19.91%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
28.86
44.45
39.75
ภาษาอังกฤษ
20.91
26.5
22.81
คณิตศาสตร์
22.27
25
30
วิทยาศาสตร์
30.32
33.83
34.16
รวม
25.59
32.45
31.68
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
32.86
50.2
51.38
ภาษาอังกฤษ
28
27.6
26.25
คณิตศาสตร์
13.14
19.2
21
วิทยาศาสตร์
30.86
41.2
31
รวม
26.22
34.55
32.41