โรงเรียนบ้านพี้ใต้

101
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพี้ใต้
หมู่ที่ 5 พี้กลาง ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0899925852 โทรสาร อีเมล Banpeetaischool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
10
24
ประถมศึกษา
6
43
34
77
รวมทั้งหมด
8
57
44
101
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54
30.36
29.29
32.71
36.59
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 24 คน

23.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 77 คน

76.24%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
60.43
44.29
54
ภาษาอังกฤษ
34.64
27.5
30.36
คณิตศาสตร์
40.71
43.75
29.29
วิทยาศาสตร์
37.71
39.83
32.71
รวม
44.26
38.84
36.59