โรงเรียนบ้านพี้เหนือ

24
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
หมู่ที่ 4 พี้เหนือ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0899925852 โทรสาร - อีเมล pra2507@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
13
11
24
รวมทั้งหมด
4
13
11
24
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
35
31.25
10
38
28.56
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
45
45.94
35
ภาษาอังกฤษ
25
29.38
31.25
คณิตศาสตร์
32.86
28.75
10
วิทยาศาสตร์
34.57
34.75
38
รวม
34.86
34.71
28.56