โรงเรียนบ้านฟ้า

121
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฟ้า
หมู่ที่ 3 บ้านฟ้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0895532524 โทรสาร อีเมล pra007@hotmail.co.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
10
26
ประถมศึกษา
6
42
33
75
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
10
10
20
รวมทั้งหมด
11
68
53
121
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.9
30.83
31.67
40.67
38.7675
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.57
28.29
18.29
33.29
33.61
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

21.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

61.98%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 20 คน

16.53%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.99
60.1
51.9
ภาษาอังกฤษ
28.44
39.5
30.83
คณิตศาสตร์
43.13
34
31.67
วิทยาศาสตร์
44.13
42.9
40.67
รวม
40.92
44.13
38.7675
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.6
51.33
54.57
ภาษาอังกฤษ
31.6
21.33
28.29
คณิตศาสตร์
18.4
26.67
18.29
วิทยาศาสตร์
36
31.33
33.29
รวม
34.9
32.67
33.61