โรงเรียนบ้านเป้า

107
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเป้า
หมู่ที่ 1 บ้านเป้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ 0956914326 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
18
12
30
ประถมศึกษา
6
43
34
77
รวมทั้งหมด
8
61
46
107
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
66.4
45.83
40.42
43.29
48.99
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

28.04%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 77 คน

71.96%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
56.82
50.7
66.4
ภาษาอังกฤษ
36.33
35.91
45.83
คณิตศาสตร์
32.67
39.09
40.42
วิทยาศาสตร์
39.6
48.09
43.29
รวม
44.25
43.45
48.99