โรงเรียนบ้านห้วยนาย

27
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนาย ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 054731891 โทรสาร อีเมล banhuainai@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
14
13
27
รวมทั้งหมด
6
14
13
27
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.08
22.5
26.67
35.5
36.19
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจีระพงษ์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
56.04
38
60.08
ภาษาอังกฤษ
25.42
40
22.5
คณิตศาสตร์
43.33
25
26.67
วิทยาศาสตร์
36.08
29
35.5
รวม
39.18
33
36.19