โรงเรียนบ้านปิงหลวง

98
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปิงหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ 054731896 โทรสาร - อีเมล banpingluangschool75@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
10
26
ประถมศึกษา
6
37
35
72
รวมทั้งหมด
8
53
45
98
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.45
39.77
36.82
46.41
46.86
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสงบ จินะแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

26.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 72 คน

73.47%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
50.45
49.7
64.45
ภาษาอังกฤษ
22.5
29.58
39.77
คณิตศาสตร์
32.27
40.28
36.82
วิทยาศาสตร์
39.64
41.47
46.41
รวม
37.53
40.26
46.86