โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา

173
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
21
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 054718239 โทรสาร - อีเมล palaew@paleaw.ac.th
เว็บไซต์ www.paleaw.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
24
14
38
ประถมศึกษา
6
44
54
98
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
17
20
37
รวมทั้งหมด
11
85
88
173
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.8
31.14
35.91
34.05
45.25
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.38
31.75
21.5
27.63
35.32
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

21.97%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 98 คน

56.65%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 37 คน

21.39%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.42
61.06
50.8
ภาษาอังกฤษ
25.19
28.13
31.14
คณิตศาสตร์
36.92
35.63
35.91
วิทยาศาสตร์
34.5
42
34.05
รวม
36.01
41.71
45.25
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50
53.78
60.38
ภาษาอังกฤษ
25.25
24
31.75
คณิตศาสตร์
25.5
29.33
21.5
วิทยาศาสตร์
40
38.89
27.63
รวม
35.19
36.5
35.32