โรงเรียนบ้านสบยาง

44
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสบยาง
หมู่ที่ 10 บ้านพนาไพร ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0810325917 โทรสาร อีเมล sobyang_ac@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
17
27
44
รวมทั้งหมด
6
17
27
44
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.33
32.92
30
33
39.31
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 44 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
50.94
45.29
61.33
ภาษาอังกฤษ
28.65
26.07
32.92
คณิตศาสตร์
32.69
33.57
30
วิทยาศาสตร์
36.12
35.57
33
รวม
38.57
35.13
39.31