โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

65
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 2 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 254767394 โทรสาร - อีเมล sbr_s@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://www.sbr.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
6
14
ประถมศึกษา
6
22
29
51
รวมทั้งหมด
8
30
35
65
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.95
21
33
33.7
33.91
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหัตถชัย หล้าคำมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

21.54%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 51 คน

78.46%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
62.46
46.44
47.95
ภาษาอังกฤษ
24.17
33.13
21
คณิตศาสตร์
40
35
33
วิทยาศาสตร์
39.42
36.5
33.7
รวม
42.02
37.77
33.91