โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

119
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแฮ้ว ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0815957724 โทรสาร - อีเมล huaihaew@yahoo.co.th
เว็บไซต์ www.huaihaew.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
9
18
ประถมศึกษา
6
39
27
66
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
14
21
35
รวมทั้งหมด
11
62
57
119
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.11
45.71
48.57
53.29
52.92
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61.25
28.5
29
38.5
39.31
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

15.13%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน

55.46%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 35 คน

29.41%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
53.64
54.73
64.11
ภาษาอังกฤษ
29.64
35
45.71
คณิตศาสตร์
40.95
34.17
48.57
วิทยาศาสตร์
44.31
45.17
53.29
รวม
42.53
42.27
52.92
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
42.2
49.67
61.25
ภาษาอังกฤษ
26
35.33
28.5
คณิตศาสตร์
25.04
18.67
29
วิทยาศาสตร์
31
30.67
38.5
รวม
34.45
33.59
39.31