โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน

136
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
หมู่ที่ 7 บ้านศรีนาม่าน ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 054718932 โทรสาร อีเมล Bansrinaman.school57@gmail.com
เว็บไซต์ srinaman.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
8
20
ประถมศึกษา
6
47
35
82
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
19
15
34
รวมทั้งหมด
11
78
58
136
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.47
24.69
32.5
33.41
46.96
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
63
25.33
24.89
28.39
35.4
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสิทธิ์ จินะสาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

14.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 82 คน

60.29%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 34 คน

25.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.75
59.25
49.47
ภาษาอังกฤษ
27.08
34.79
24.69
คณิตศาสตร์
35
38.33
32.5
วิทยาศาสตร์
37.29
49.33
33.41
รวม
37.03
45.43
46.96
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.08
54.45
63
ภาษาอังกฤษ
25.83
26.73
25.33
คณิตศาสตร์
23.33
33.09
24.89
วิทยาศาสตร์
30.67
42.18
28.39
รวม
31.98
39.11
35.4