โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา

127
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
หมู่ที่ 11 ราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ 0898380942 โทรสาร - อีเมล ratrut_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.radratphattana.org/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
11
19
ประถมศึกษา
6
45
33
78
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
14
16
30
รวมทั้งหมด
11
67
60
127
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
36
28.75
22.5
25.63
45.5
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.13
32
16.5
29.56
34.55
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิยม เงินวงค์ใน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

14.96%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 78 คน

61.42%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 30 คน

23.62%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.85
61.44
36
ภาษาอังกฤษ
28
38.13
28.75
คณิตศาสตร์
24
42.5
22.5
วิทยาศาสตร์
31.8
47.25
25.63
รวม
30.16
47.33
45.5
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
51.25
68
60.13
ภาษาอังกฤษ
28
20
32
คณิตศาสตร์
32
32
16.5
วิทยาศาสตร์
40
48
29.56
รวม
37.81
42
34.55