โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน

138
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-684123 โทรสาร - อีเมล namkain2563@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
10
27
ประถมศึกษา
6
45
31
76
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
18
17
35
รวมทั้งหมด
11
80
58
138
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.39
33.21
27.86
37.04
36.875
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
61
28
23
34.25
36.56
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

19.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 76 คน

55.07%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 35 คน

25.36%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.64
63.66
49.39
ภาษาอังกฤษ
30.58
31.36
33.21
คณิตศาสตร์
30
40
27.86
วิทยาศาสตร์
35.27
39.77
37.04
รวม
35.62
43.7
36.875
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
53.33
64.67
61
ภาษาอังกฤษ
28
28.67
28
คณิตศาสตร์
25.33
22.67
23
วิทยาศาสตร์
38.67
40
34.25
รวม
36.33
39
36.56