โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง

8
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำแก่นกลาง ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
5
3
8
รวมทั้งหมด
6
5
3
8
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
67.5
32.5
32.5
38.5
42.75
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย แต้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
47.16
50
67.5
ภาษาอังกฤษ
21.56
31.25
32.5
คณิตศาสตร์
30.63
40
32.5
วิทยาศาสตร์
36.63
29.5
38.5
รวม
35.12
37.69
42.75