โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด

60
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงติ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0871803909 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1055250403

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
5
14
ประถมศึกษา
6
34
12
46
รวมทั้งหมด
8
43
17
60
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
65.38
53.75
40
36
48.78
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภูวนารถ ทาตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

23.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

76.67%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
84.5
72.25
65.38
ภาษาอังกฤษ
75
52.5
53.75
คณิตศาสตร์
60
47.5
40
วิทยาศาสตร์
47.5
45.75
36
รวม
69
54.5
48.78