โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

174
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
24
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0956970849 โทรสาร - อีเมล bantungnoischool@gmail.com
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1055250405

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
15
35
ประถมศึกษา
6
48
47
95
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
24
20
44
รวมทั้งหมด
11
92
82
174
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.77
31.82
39.55
30.73
37.2175
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49
30.8
21.6
31.2
33.15
เขตพื้นที่
54.4
28.36
24.13
29.86
34.19
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 35 คน

20.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน

54.60%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 44 คน

25.29%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.25
57.35
46.77
ภาษาอังกฤษ
32.5
30.19
31.82
คณิตศาสตร์
41.25
38.08
39.55
วิทยาศาสตร์
43.38
38.31
30.73
รวม
41.1
40.98
37.2175
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.78
59.44
49
ภาษาอังกฤษ
27.33
25.33
30.8
คณิตศาสตร์
19.56
25.33
21.6
วิทยาศาสตร์
26.89
42.44
31.2
รวม
29.39
38.14
33.15