โรงเรียนบ้านฝายแก้ว

2
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
1
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล ิิิbanfaikaew@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
2
0
2
รวมทั้งหมด
1
2
0
2
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
66.25
42.5
40
46.5
48.8125
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
69.25
54.25
66.25
ภาษาอังกฤษ
35
24.17
42.5
คณิตศาสตร์
45
40
40
วิทยาศาสตร์
62.5
28.5
46.5
รวม
52.94
36.73
48.8125