โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

40
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0996781737 โทรสาร - อีเมล banhuaihai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
2
6
ประถมศึกษา
6
16
8
24
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
3
7
10
รวมทั้งหมด
11
23
17
40
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.5
20
17.5
42
32.75
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
57
28
26
30
35.25
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจีรพรรณ สีโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

15.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24 คน

60.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 10 คน

25.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
44.65
48.63
51.5
ภาษาอังกฤษ
25.5
25
20
คณิตศาสตร์
19
22.5
17.5
วิทยาศาสตร์
42.6
33.75
42
รวม
37.58
32.47
32.75
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
49.2
40.17
57
ภาษาอังกฤษ
30
27
28
คณิตศาสตร์
24.48
17.33
26
วิทยาศาสตร์
37.6
28
30
รวม
37.94
28.13
35.25