โรงเรียนบ้านหาดเค็ด

87
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
หมู่ที่ 1 บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0902074639 โทรสาร อีเมล hadket.233@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
3
5
ประถมศึกษา
6
31
32
63
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
5
14
19
รวมทั้งหมด
10
38
49
87
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
72.75
45
53.75
50.38
55.47
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
63.42
27.67
32.33
38.83
40.56
เขตพื้นที่
53.42
26.01
27.00
36.28
35.67
สพฐ.
55.04
29.10
30.28
36.43
37.71
ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

5.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 63 คน

72.41%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 19 คน

21.84%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
60.95
48.54
72.75
ภาษาอังกฤษ
31.96
33.21
45
คณิตศาสตร์
44.64
39.29
53.75
วิทยาศาสตร์
46.79
37.71
50.38
รวม
46.57
39.69
55.47
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
49.4
45.2
63.42
ภาษาอังกฤษ
26.4
30
27.67
คณิตศาสตร์
27.68
25.6
32.33
วิทยาศาสตร์
32.6
31.2
38.83
รวม
37.22
33
40.56