โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

114
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
หมู่ที่ 4 บ้านหนองรัง ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0805024303 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
21
12
33
ประถมศึกษา
6
56
25
81
รวมทั้งหมด
9
77
37
114
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
65.5
64.38
57.5
49.63
59.25
เขตพื้นที่
58.85
39.52
39.86
41.08
51.57
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเบญจพล ติ๊บขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

28.95%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 81 คน

71.05%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
57.21
54.71
65.5
ภาษาอังกฤษ
30.42
60
64.38
คณิตศาสตร์
49.17
47.86
57.5
วิทยาศาสตร์
47
46.43
49.63
รวม
44.88
52.25
59.25