ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย. 2562)

17,538
จำนวนนักเรียน
9,140
นักเรียนชาย
8,398
นักเรียนหญิง
1,456
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 มิ.ย. 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
18
107
107
214
116
698
626
1,324
135
882
825
1,707
รวมอนุบาล
269
1,687
1,558
3,245
179
1,153
1,062
2,215
172
1,122
990
2,112
ประถมศึกษาปีที่ 3
179
1,036
1,012
2,048
ประถมศึกษาปีที่ 4
177
1,143
1,007
2,150
ประถมศึกษาปีที่ 5
176
1,118
1,008
2,126
ประถมศึกษาปีที่ 6
182
1,126
1,050
2,176
รวมประถมศึกษา
1,065
6,698
6,129
12,827
มัธยมศึกษาปีที่ 1
40
234
228
462
มัธยมศึกษาปีที่ 2
42
263
239
502
40
258
244
502
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
122
755
711
1,466
รวมทั้งหมด
1,456
9,140
8,398
17,538
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (10 มิ.ย. 2562)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
41
374
3,123
2,849
5,972
14
102
670
641
1,311
8
57
420
381
801
28
240
1,468
1,404
2,872
55
359
1,889
1,738
3,627
16
111
477
455
932
12
95
593
535
1,128
17
118
500
395
895
รวมทั้งหมด
191
1,456
9,140
8,398
17,538
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 มิ.ย. 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
93
1,663
1,608
3,271
6
38
132
111
243
2
20
61
40
101
2
12
49
38
87
1
11
67
42
109
4
27
102
86
188
3
23
60
59
119
1
8
35
25
60
3
25
103
85
188
6
34
138
112
250
11
83
713
643
1,356
4
26
161
168
329
1
6
31
19
50
5
36
304
310
614
2
17
78
57
135
2
17
96
87
183
2
19
129
102
231
1
8
95
115
210
3
18
126
109
235
2
12
70
55
125
4
40
349
356
705
3
24
38
61
99
5
37
197
170
367
4
36
206
165
371
6
50
372
340
712
3
27
178
181
359
3
26
128
131
259
3
26
357
343
700
2
12
111
113
224
4
25
62
64
126
4
16
48
36
84
3
16
54
48
102
2
15
119
90
209
2
15
148
120
268
3
8
48
42
90
6
40
228
227
455
1
10
50
47
97
7
50
128
119
247
2
16
36
58
94
5
33
162
149
311
4
28
128
120
248
4
34
152
124
276
1
2
1
3
4
2
13
57
35
92
4
30
144
166
310
4
26
154
134
288
3
21
66
55
121
5
34
113
100
213
2
15
139
124
263
3
17
98
110
208
7
63
356
301
657
1
8
43
17
60
2
16
57
54
111
2
14
44
29
73
1
11
76
54
130
2
17
59
76
135
2
14
79
40
119
7
38
142
125
267
รวมทั้งหมด
191
1,456
9,140
8,398
17,538
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3245 คน

18.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12827 คน

73.14%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1466 คน

8.36%
รายละเอียดทั้งหมด