จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 191 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010001
บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน
8
30
27
57
55010002
บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน
11
65
41
106
55010004
บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน
6
8
17
25
55010006
บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน
12
49
38
87
55010007
บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน
8
35
25
60
55010011
บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน
11
67
42
109
55010013
บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน
8
54
55
109
55010014
บ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน
9
28
29
57
55010015
บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน
6
8
14
22
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน
8
24
16
40
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน
49
892
880
1,772
55010018
ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน
44
771
728
1,499
55010019
บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน
7
19
14
33
55010020
บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน
5
6
2
8
55010022
บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน
7
10
12
22
55010023
บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน
0
0
0
0
55010024
บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน
11
70
53
123
55010025
บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน
8
27
30
57
55010026
บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน
9
25
17
42
55010027
บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน
11
36
23
59
55010028
บ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน
0
0
0
0
55010029
บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน
11
41
44
85
55010030
บ้านเรือง เรือง เมืองน่าน
8
32
18
50
55010031
บ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน
8
29
24
53
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน
6
12
3
15
55010033
บ้านบ่อสวก สวก เมืองน่าน
0
0
0
0
55010034
บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน
4
4
3
7
55010035
บ้านต้าม สวก เมืองน่าน
8
42
25
67
55010036
บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน
8
26
26
52
55010037
บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน
11
169
128
297
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน
6
12
10
22
55010039
บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010040
บ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน
12
205
186
391
55010041
บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน
11
191
182
373
55010042
บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน
8
13
22
35
55010043
บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน
9
27
20
47
55010044
บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน
6
11
9
20
55010045
บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน
6
15
13
28
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน
3
2
2
4
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน
11
68
71
139
55010048
บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม
8
41
25
66
55010049
บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม
9
37
32
69
55010051
บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม
6
21
16
37
55010052
บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม
10
68
61
129
55010056
มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม
0
0
0
0
55010057
บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม
10
93
105
198
55010058
บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม
10
122
128
250
55010059
บ้านตอง แม่จริม แม่จริม
9
52
48
100
55010060
บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม
8
44
39
83
55010061
บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม
6
28
29
57
55010063
บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม
6
23
19
42
55010064
ชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม
8
95
109
204
55010065
บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม
6
15
11
26
55010068
บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม
6
31
19
50
55010071
บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง
8
57
44
101
55010072
บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง
4
13
11
24
55010073
บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
8
61
46
107
55010076
บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
11
68
56
124
55010077
บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง
8
95
115
210
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง
0
0
0
0
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง
9
43
45
88
55010080
ชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง
9
83
64
147
55010082
บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย
8
12
29
41
55010083
บ้านเชียงของ เชียงของ นาน้อย
8
20
22
42
55010084
บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย
8
6
10
16
55010085
บ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย
8
27
15
42
55010086
บ้านบุ้ง นาน้อย นาน้อย
8
16
12
28
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย นาน้อย
16
277
300
577
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นาน้อย
8
29
29
58
55010089
บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย
8
23
17
40
55010090
บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย
7
15
18
33
55010092
บ้านเปา น้ำตก นาน้อย
11
90
96
186
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย
11
121
107
228
55010094
บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย
11
50
63
113
55010095
บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย
5
7
11
18
55010096
บ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย
8
73
67
140
55010097
บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย
8
46
36
82
55010099
บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย
5
4
5
9
55010100
บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย
8
38
36
74
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย
8
36
26
62
55010103
บ้านศาลา สถาน นาน้อย
8
21
20
41
55010104
บ้านสถาน สถาน นาน้อย
8
34
21
55
55010105
บ้านนา สถาน นาน้อย
12
123
106
229
55010106
บ้านน้ำลัด สถาน นาน้อย
8
28
18
46
55010108
บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย
11
68
81
149
55010109
บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย
7
45
20
65
55010110
บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย
9
29
19
48
55010111
บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย
0
0
0
0
55010112
บ้านส้าน สันทะ นาน้อย
8
14
17
31
55010113
ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย
15
216
203
419
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา
17
309
300
609
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา
9
48
43
91
55010116
บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา
0
0
0
0
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา
8
106
107
213
55010120
บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา
4
5
6
11
55010121
บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา
8
33
28
61
55010122
จอมจันทร์ เวียงสา
11
88
76
164
55010123
บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา
9
22
10
32
55010124
บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา
6
9
10
19
55010125
บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา
8
38
25
63
55010126
บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา
6
9
7
16
55010127
บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา
1
1
2
3
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา
1
0
2
2
55010129
ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา
6
42
28
70
55010130
ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา
7
15
7
22
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา
6
33
28
61
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา
5
17
12
29
55010133
บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา
5
4
8
12
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา
8
48
42
90
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว เวียงสา
0
0
0
0
55010136
บ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา
0
0
0
0
55010137
บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา
7
27
23
50
55010138
บ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา
8
121
97
218
55010140
บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา
9
77
62
139
55010141
ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา
10
47
47
94
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา
0
0
0
0
55010143
ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา
9
31
28
59
55010144
บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา
5
7
12
19
55010146
บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา
2
1
3
4
55010147
บ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา
6
11
15
26
55010148
บ้านท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา
11
65
65
130
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา
7
44
34
78
55010150
บ้านไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา
4
8
6
14
55010151
บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา
6
30
27
57
55010152
บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา
11
138
127
265
55010153
บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา
6
21
19
40
55010154
บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา
6
7
23
30
55010155
บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา
6
18
18
36
55010156
บ้านนาก้า ยาบหัวนา เวียงสา
5
14
13
27
55010158
บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา
7
33
19
52
55010159
ชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา
8
86
71
157
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
21
30
51
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
15
28
43
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา
6
9
11
20
55010163
บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา
2
2
2
4
55010164
บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา
8
34
28
62
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา
9
17
23
40
55010167
บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา
8
32
26
58
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา
8
23
9
32
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา
7
11
10
21
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา
7
32
41
73
55010171
บ้านพะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา
6
5
6
11
55010172
บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย เวียงสา
7
12
9
21
55010173
บ้านนาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา
7
13
18
31
55010174
บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา
10
50
47
97
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น
8
75
74
149
55010176
บ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น
8
33
54
87
55010177
บ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น
8
22
25
47
55010178
บ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น
6
14
13
27
55010180
บ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น
8
30
17
47
55010181
บ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น
2
2
2
4
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหมื่น
8
74
74
148
55010183
บ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น
8
48
41
89
55010184
บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น
9
26
27
53
55010185
บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น
8
53
45
98
55010186
บ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น
6
12
19
31
55010187
บ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น
6
10
6
16
55010188
บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น
5
12
3
15
55010189
บ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น
8
24
31
55
55010190
อนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น
8
28
17
45
55010191
บ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น
5
14
7
21
55010192
บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข
6
38
29
67
55010194
บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข
9
101
95
196
55010195
บ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข
6
17
27
44
55010196
บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข
0
0
0
0
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวง สันติสุข
11
81
83
164
55010198
บ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข
8
35
29
64
55010199
บ้านศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข
8
30
35
65
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข
11
62
57
119
55010201
บ้านศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข
11
80
58
138
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข
10
66
58
124
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข
7
52
40
92
55010204
บ้านปางช้าง พงษ์ สันติสุข
8
31
24
55
55010206
บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง
5
2
3
5
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง
9
77
37
114
55010208
บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง
8
45
42
87
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง
8
12
12
24
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง
11
76
54
130
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง
6
5
3
8
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง
8
39
26
65
55010216
บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง
11
92
87
179
55010217
บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง
2
3
0
3
55010218
บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010219
บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง
11
23
17
40
55010220
บ้านป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง
6
3
7
10
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง
8
21
14
35
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง
8
43
17
60
55010226
บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง
7
21
27
48
55010228
บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง
10
38
49
87