จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เมือง 1 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010006
บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน
12
53
39
92
55010007
บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010019
บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน
6
15
8
23
55010020
บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน
2
3
1
4
55010022
บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน
8
10
12
22
55010023
บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน
0
0
0
0
55010024
บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน
11
65
64
129
55010025
บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน
8
30
35
65
55010026
บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน
10
30
26
56
55010027
บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน
8
26
10
36