จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เมือง 2 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010001
บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน
8
27
26
53
55010002
บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน
11
70
53
123
55010004
บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน
6
7
13
20
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน
8
36
26
62
55010018
ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน
43
786
726
1,512