จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เมือง 3 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010011
บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน
11
69
41
110
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน
49
889
892
1,781
55010037
บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน
11
182
127
309
55010039
บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010040
บ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน
12
218
180
398
55010041
บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน
11
179
175
354
55010042
บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน
8
15
15
30
55010043
บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน
9
22
20
42
55010044
บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน
5
7
6
13
55010045
บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน
5
14
16
30
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน
11
78
63
141