จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน แม่จริม จำนวน 15 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010048
บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม
9
46
34
80
55010049
บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม
9
33
22
55
55010051
บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม
6
21
17
38
55010052
บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม
11
58
65
123
55010056
มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม
0
0
0
0
55010057
บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม
11
118
108
226
55010058
บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม
11
145
137
282
55010059
บ้านตอง แม่จริม แม่จริม
10
63
60
123
55010060
บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม
9
47
44
91
55010061
บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม
7
31
25
56
55010063
บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม
6
16
18
34
55010064
ชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม
8
91
112
203
55010065
บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม
6
16
15
31
55010068
บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม
6
29
17
46
55010194
บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข
9
108
95
203