จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน บ้านหลวง จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010071
บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง
8
55
51
106
55010072
บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง
3
9
9
18
55010073
บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
8
62
46
108
55010076
บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
11
68
53
121
55010077
บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง
8
88
114
202
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง
0
0
0
0
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง
9
45
38
83
55010080
ชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง
8
71
55
126