จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน นาน้อย 3 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010084
บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย
8
7
9
16
55010089
บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย
8
20
19
39
55010090
บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย
8
15
21
36
55010092
บ้านเปา น้ำตก นาน้อย
11
86
98
184
55010096
บ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย
8
67
65
132
55010097
บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย
8
45
40
85
55010099
บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย
2
0
3
3
55010100
บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย
8
43
38
81
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย
8
32
28
60