จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เวียงสา 1 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา
17
308
291
599
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา
8
33
33
66
55010116
บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา
0
0
0
0
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา
8
111
98
209
55010144
บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา
5
9
12
21
55010146
บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา
2
1
6
7
55010158
บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา
8
37
17
54
55010159
ชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา
8
73
67
140
55010174
บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา
9
42
43
85