จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เวียงสา 3 จำนวน 20 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010121
บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา
8
33
28
61
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ เวียงสา
11
87
71
158
55010123
บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา
9
21
14
35
55010124
บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา
6
9
9
18
55010125
บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา
8
37
26
63
55010126
บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา
5
4
4
8
55010127
บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา
3
2
1
3
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา
0
0
0
0
55010129
ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา
6
35
24
59
55010130
ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา
7
11
10
21
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา
6
35
26
61
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา
4
6
8
14
55010133
บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา
4
5
9
14
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา
8
43
42
85
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว เวียงสา
0
0
0
0
55010136
บ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา
0
0
0
0
55010140
บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา
9
68
64
132
55010141
ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา
9
45
49
94
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา
0
0
0
0
55010143
ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา
9
32
27
59