จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เวียงสา 4 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010120
บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา
3
5
2
7
55010137
บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา
7
30
25
55
55010138
บ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา
8
123
95
218
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
22
34
56
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
17
29
46
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา
6
9
12
21
55010163
บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา
1
1
1
2
55010164
บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา
9
34
25
59
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา
9
16
23
39