จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน สันติสุข จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010192
บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข
6
47
28
75
55010195
บ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข
8
21
27
48
55010196
บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข
0
0
0
0
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวง สันติสุข
11
85
88
173
55010198
บ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข
8
36
27
63
55010199
บ้านศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข
8
36
32
68
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข
11
62
54
116
55010201
บ้านศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข
11
78
58
136
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข
11
67
60
127
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข
7
50
43
93
55010204
บ้านปางช้าง พงษ์ สันติสุข
8
31
24
55