จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ภูเพียง 1 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010216
บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง
11
92
82
174
55010217
บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง
1
2
0
2
55010218
บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010219
บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง
12
26
17
43
55010220
บ้านป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง
8
19
12
31
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง
8
40
27
67
55010226
บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง
7
33
28
61
55010228
บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง
10
39
48
87