จำนวนนักเรียน ด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 191 แห่ง ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ปีการศึกษา
ภาคเรียน
55010001
บ้านนาผา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
30
26
56
2562
1
55010002
บ้านน้ำครกใหม่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
64
40
104
2562
1
55010004
บ้านธงหลวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
8
16
24
2562
1
55010006
บ้านไชยสถาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
48
38
86
2562
1
55010007
บ้านศรีเกิด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
35
25
60
2562
1
55010011
บ้านถืมตอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
67
42
109
2562
1
55010013
บ้านซาวหลวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
51
51
102
2562
1
55010014
บ้านนวราษฎร์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
28
29
57
2562
1
55010015
บ้านนาซาว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
8
14
22
2562
1
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
24
16
40
2562
1
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
27
23
50
2562
1
55010018
ราชานุบาล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
132
127
259
2562
1
55010019
บ้านวังหมอ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
19
14
33
2562
1
55010020
บ้านสะละภูเวียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
6
2
8
2562
1
55010022
บ้านสันติภาพ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
10
12
22
2562
1
55010023
บ้านทรายทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010024
บ้านน้ำงาว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
70
53
123
2562
1
55010025
บ้านผาขวาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
27
30
57
2562
1
55010026
บ้านผาตูบ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
25
17
42
2562
1
55010027
บ้านผาสิงห์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
36
22
58
2562
1
55010028
บ้านศรีนาป่าน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010029
บ้านห้วยมอญ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
41
42
83
2562
1
55010030
บ้านเรือง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
32
18
50
2562
1
55010031
บ้านดอนเฟือง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
29
24
53
2562
1
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
3
15
2562
1
55010033
บ้านบ่อสวก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010034
บ้านป่าคา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
4
3
7
2562
1
55010035
บ้านต้าม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
42
25
67
2562
1
55010036
บ้านเชียงยืน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
26
25
51
2562
1
55010037
บ้านน้ำโค้ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
169
128
297
2562
1
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
10
22
2562
1
55010039
บ้านสะเนียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010040
บ้านสองแคว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
202
184
386
2562
1
55010041
บ้านปางเป๋ย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
147
147
294
2562
1
55010042
บ้านกาใส นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
13
18
31
2562
1
55010043
บ้านวังตาว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
27
20
47
2562
1
55010044
บ้านห้วยปุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
11
9
20
2562
1
55010045
บ้านห้วยเฮือ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
15
13
28
2562
1
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
2
2
4
2562
1
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
66
68
134
2562
1
55010048
บ้านน้ำปาย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
41
25
66
2562
1
55010049
บ้านป่าสัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
37
32
69
2562
1
55010051
บ้านน้ำปูน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
21
16
37
2562
1
55010052
บ้านน้ำพาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
49
50
99
2562
1
55010056
มิตรมวลชน 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010057
บ้านร่มเกล้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
68
81
149
2562
1
55010058
บ้านน้ำตวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
122
128
250
2562
1
55010059
บ้านตอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
41
37
78
2562
1
55010060
บ้านก้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
42
34
76
2562
1
55010061
บ้านแคว้ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
28
29
57
2562
1
55010063
บ้านพรหม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
18
16
34
2562
1
55010064
ชุมชนบ้านนาคา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
71
73
144
2562
1
55010065
บ้านกิ่วน้ำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
15
11
26
2562
1
55010068
บ้านห้วยบง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
31
19
50
2562
1
55010071
บ้านพี้ใต้ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
48
37
85
2562
1
55010072
บ้านพี้เหนือ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
13
11
24
2562
1
55010073
บ้านเป้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
61
46
107
2562
1
55010076
บ้านฟ้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
62
55
117
2562
1
55010077
บ้านวังยาว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
76
78
154
2562
1
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
40
42
82
2562
1
55010080
ชุมชนบ้านหลวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
76
60
136
2562
1
55010082
บ้านน้ำหิน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
27
39
2562
1
55010083
บ้านเชียงของ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
19
22
41
2562
1
55010084
บ้านห้วยเลา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
6
10
16
2562
1
55010085
บ้านนาหล่าย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
27
14
41
2562
1
55010086
บ้านบุ้ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
16
11
27
2562
1
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
136
160
296
2562
1
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
29
29
58
2562
1
55010089
บ้านพืชเจริญ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
22
17
39
2562
1
55010090
บ้านน้ำพุ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
15
18
33
2562
1
55010092
บ้านเปา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
90
96
186
2562
1
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
120
107
227
2562
1
55010094
บ้านนาไค้ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
48
60
108
2562
1
55010095
บ้านทัพม่าน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
7
11
18
2562
1
55010096
บ้านใหม่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
70
64
134
2562
1
55010097
บ้านหัวเมือง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
44
34
78
2562
1
55010099
บ้านน้ำหก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
4
5
9
2562
1
55010100
บ้านหนองบัว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
38
36
74
2562
1
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
34
26
60
2562
1
55010103
บ้านศาลา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
21
20
41
2562
1
55010104
บ้านสถาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
30
20
50
2562
1
55010105
บ้านนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
82
54
136
2562
1
55010106
บ้านน้ำลัด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
17
11
28
2562
1
55010108
บ้านสันทะ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
64
78
142
2562
1
55010109
บ้านเชตวัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
45
20
65
2562
1
55010110
บ้านห้วยส้ม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
26
19
45
2562
1
55010111
บ้านห้วยจอย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010112
บ้านส้าน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
14
17
31
2562
1
55010113
ประกิตเวชศักดิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
216
203
419
2562
1
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
258
241
499
2562
1
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
44
39
83
2562
1
55010116
บ้านดอนไชย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
22
14
36
2562
1
55010120
บ้านท่าลี่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
5
6
11
2562
1
55010121
บ้านหลับมืนพรวน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
33
28
61
2562
1
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
86
75
161
2562
1
55010123
บ้านปางสา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
22
10
32
2562
1
55010124
บ้านนาเคียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
9
10
19
2562
1
55010125
บ้านครกคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
38
25
63
2562
1
55010126
บ้านนากอก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
9
7
16
2562
1
55010127
บ้านป่าสัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
1
2
3
2562
1
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
2
2
2562
1
55010129
ทุ่งศรีทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
42
28
70
2562
1
55010130
ศรีนาชื่น นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
15
7
22
2562
1
55010131
นาเหลืองไชยราม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
33
28
61
2562
1
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
17
12
29
2562
1
55010133
บ้านนาเหลืองใน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
4
8
12
2562
1
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
44
33
77
2562
1
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010136
บ้านวังม่วง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010137
บ้านสาลี่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
27
23
50
2562
1
55010138
บ้านน้ำมวบ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
44
45
89
2562
1
55010140
บ้านแม่ขะนิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
65
53
118
2562
1
55010141
ภูเค็งพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
47
47
94
2562
1
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010143
ไตรธารวิทยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
31
28
59
2562
1
55010144
บ้านหัวนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
7
12
19
2562
1
55010146
บ้านวัวแดง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
1
3
4
2562
1
55010147
บ้านสาคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
10
15
25
2562
1
55010148
บ้านท่ามงคล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
65
65
130
2562
1
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
44
34
78
2562
1
55010150
บ้านไพรอุดม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
8
6
14
2562
1
55010151
บ้านฮากฮาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
30
26
56
2562
1
55010152
บ้านบ่อหอย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
138
127
265
2562
1
55010153
บ้านสะเลียม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
18
15
33
2562
1
55010154
บ้านห้วยหลอด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
7
23
30
2562
1
55010155
บ้านป่าหุ่ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
18
18
36
2562
1
55010156
บ้านนาก้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
14
13
27
2562
1
55010158
บ้านสาลีก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
25
15
40
2562
1
55010159
ชุมชนบ้านใหม่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
86
70
156
2562
1
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
20
28
48
2562
1
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
9
23
32
2562
1
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
9
10
19
2562
1
55010163
บ้านนาสา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
2
2
4
2562
1
55010164
บ้านไหล่น่าน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
33
28
61
2562
1
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
17
23
40
2562
1
55010167
บ้านชมพู นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
32
26
58
2562
1
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
23
9
32
2562
1
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
11
10
21
2562
1
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
31
41
72
2562
1
55010171
บ้านพะเยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
5
6
11
2562
1
55010172
บ้านอ่ายนาผา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
9
21
2562
1
55010173
บ้านนาไลย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
10
15
25
2562
1
55010174
บ้านปงสนุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
50
47
97
2562
1
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
63
65
128
2562
1
55010176
บ้านค้างอ้อย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
4
18
22
2562
1
55010177
บ้านน้ำเลา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
22
25
47
2562
1
55010178
บ้านห้วยนาย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
14
13
27
2562
1
55010180
บ้านคำเรือง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
21
8
29
2562
1
55010181
บ้านนาบอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
2
2
4
2562
1
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
52
50
102
2562
1
55010183
บ้านนายาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
38
34
72
2562
1
55010184
บ้านปิงใน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
24
25
49
2562
1
55010185
บ้านปิงหลวง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
42
36
78
2562
1
55010186
บ้านน้ำแพะ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
19
31
2562
1
55010187
บ้านน้ำลี นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
8
5
13
2562
1
55010188
บ้านน้ำเคิม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12
3
15
2562
1
55010189
บ้านนาคา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
24
31
55
2562
1
55010190
อนุบาลเมืองลี นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
28
17
45
2562
1
55010191
บ้านน้ำอูน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
14
7
21
2562
1
55010192
บ้านโป่งคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
34
21
55
2562
1
55010194
บ้านดู่พงษ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
101
94
195
2562
1
55010195
บ้านสบยาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
17
24
41
2562
1
55010196
บ้านป่าอ้อย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
66
71
137
2562
1
55010198
บ้านป่าแดด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
35
29
64
2562
1
55010199
บ้านศรีบุญเรือง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
30
35
65
2562
1
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
62
57
119
2562
1
55010201
บ้านศรีนาม่าน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
76
50
126
2562
1
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
65
58
123
2562
1
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
51
40
91
2562
1
55010204
บ้านปางช้าง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
31
24
55
2562
1
55010206
บ้านหัวนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
2
3
5
2562
1
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
64
33
97
2562
1
55010208
บ้านม่วงใหม่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
45
42
87
2562
1
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
11
12
23
2562
1
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
76
54
130
2562
1
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
5
3
8
2562
1
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
39
26
65
2562
1
55010216
บ้านทุ่งน้อย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
92
87
179
2562
1
55010217
บ้านฝายแก้ว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
3
0
3
2562
1
55010218
บ้านห้วยคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010219
บ้านห้วยไฮ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
23
17
40
2562
1
55010220
บ้านป่าสัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
0
0
0
2562
1
55010221
บ้านท่าล้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
3
7
10
2562
1
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
21
14
35
2562
1
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
32
14
46
2562
1
55010226
บ้านเมืองจัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
18
21
39
2562
1
55010228
บ้านหาดเค็ด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
38
46
84
2562
1
   
รวมทั้งหมด
13,656
12,270
25,926