ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาลีก (18 กรกฏาคม 2563)


54
จำนวนนักเรียน
37
นักเรียนชาย
17
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
4
2
6
รวมอนุบาล
2
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
0
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
3
8
รวมประถมศึกษา
6
33
14
47
รวมทั้งหมด
8
37
17
54
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

12.96%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 47 คน

87.04%