ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางอาลิเจ  ก้อนคำ
ชื่อ-สกุล (en) : ARLIGE  KHOMKOM
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 080-1258148  
อีเมล์ : banbohoy@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 245  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/02/2552  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านน้ำพุ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-