ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอภินันท์  บุญเกื้อ
ชื่อ-สกุล (en) : APINAN  BOONKUA
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0857095997  
อีเมล์ : apinanboonkua@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4161  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1980-06-02  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านต้าม 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-