ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสราวุธ  สุขยิ่ง
ชื่อ-สกุล (en) : SARAVUT  SUKYING
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 097-9204783  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 160  
ว.ด.ป.บรรจุ : 20/02/2538  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านพี้เหนือ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศษ.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-