ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกานดา  มหายศนันท์
ชื่อ-สกุล (en) : Sukanda  Mahayosanan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0804963915  
อีเมล์ : Sukanda2549@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 227  
ว.ด.ป.บรรจุ : 28/07/2540  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านเรือง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-