ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์พงษ์  ไชยเลิศ
ชื่อ-สกุล (en) : Pitakpong  Chailert
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 082-3886831  
อีเมล์ : Jiwana_J@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 3200  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10/05/2554  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านก้อ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-