ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานบริการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายประจวบ  ศรีพรม
ชื่อ-สกุล (en) : Prajowp  Sreeprom
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 054789112  
อีเมล์ : narab48@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15455  
ว.ด.ป.บรรจุ : 08/05/2532  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวช. อื่นๆ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-