ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางวรีลักษณ์  โทสุรินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : wareeluk  tosurin
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0892611309  
อีเมล์ : wareeluk_2504@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู (ช่วยราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1638  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/11/2529  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านผาตูบ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศษ.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
14/07/2556
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่130ตอนที่16ข(เล่มที่15/2)หน้าที่ 159-8042
5/12/2555