ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางพินธรัตน์  ขันเพชร
ชื่อ-สกุล (en) : PINTARAT  KHUNPETCH
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0921793436  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4030  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/05/2526  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านเชียงยืน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศษ.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-