สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

181
โรงเรียนในสังกัด
17,333
จำนวนนักเรียน
1,847
จำนวนครูและบุคลากร
81
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 20
11.05
21 - 40 คน
 17
9.39
41 - 60 คน
 24
13.26
61 - 80 คน
 37
20.44
81 - 100 คน
 34
18.78
101 - 120 คน
 9
4.97
รวม
 138
76.24
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 34
18.78
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 11
6.08
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
0.55
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
0.55
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 185
102.21
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 138 แห่ง 76.24%

76.24%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 46 แห่ง 25.41%

25.41%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง 0.55%

0.55%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 132 แห่ง 72.93%

72.93%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 แห่ง 23.20%

23.20%

ประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง 3.31%

3.31%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.55%

0.55%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
-ยังไม่กำหนดเครือข่าย-
รายละเอียดทั้งหมด