สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

177
โรงเรียนในสังกัด
17,177
จำนวนนักเรียน
1,860
จำนวนครูและบุคลากร
88
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 13
7.34
21 - 40 คน
 11
6.21
41 - 60 คน
 32
18.08
61 - 80 คน
 34
19.21
81 - 100 คน
 32
18.08
101 - 120 คน
 7
3.95
รวม
 127
71.75
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 39
22.03
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
5.08
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
0.56
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
0.56
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 177
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 127 แห่ง 71.75%

71.75%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 49 แห่ง 27.68%

27.68%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง 0.56%

0.56%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 130 แห่ง 73.45%

73.45%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 43 แห่ง 24.29%

24.29%

ประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง 1.69%

1.69%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.56%

0.56%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
-ยังไม่กำหนดเครือข่าย-
รายละเอียดทั้งหมด