• Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านก่องขันธ์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      6 เครื่อง
รวม
      26 เครื่อง
ใช้งานได้:
      6 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      12 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      1 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      1 เครื่อง
ใช้งานได้:
      1 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      27 เครื่อง
ใช้งานได้:
      7 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      12 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-30 21:38:46 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      
ประเภท:
      
ความเร็ว:
       Kbps
สถานะการใช้งาน:
      

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       Fiber FTTX
ความเร็ว:
       100/30M
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       2011.60

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-05-31 10:44:27 น.