• Welcome to School


    บ้านเซิม


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านเซิม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      40 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      4 เครื่อง
รวม
      44 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      19 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      2 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      7 เครื่อง
รวม
      9 เครื่อง
ใช้งานได้:
      8 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      1 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      53 เครื่อง
ใช้งานได้:
      33 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      20 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-08 14:24:17 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      4096/2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-08 14:26:16 น.